Vltava u Zálezlic

L.ME.11
Localisation: 50.334941N 14.477312E
Area: 138.060 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NR
Reason protection: KE
Altitude: 155 - 164 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.050 ha 0.04 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 3.186 ha 2.31 2.25
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.212 ha 0.15 3.8
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.333 ha 2.41 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 50.045 ha 36.25 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.894 ha 2.82 3.98
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.290 ha 0.21 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 28.450 ha 20.61 3.11
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 2.095 ha 1.52 2.38

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Fraxinus pennsylvanica jasan pensylvánský -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Sisymbrium loeselii hulevník Loeselův -- -- -- GL 2017
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2017
Brouci Uloma culinaris kmenař trouchový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Verbascum densiflorum divizna velkokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Virga strigosa štětička větší -- -- -- GL 2017
Jepice Baetopus tenellus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Korýši Orconectes limosus rak pruhovaný -- -- -- BL3, 1143/2014 2016
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2017
Měkkýši Anodonta cygnea škeble rybničná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2017
Brouci Oryctes nasicornis nosorožík kapucínek Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Butomus umbellatus šmel okoličnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Měkkýši Sphaerium rivicola okružanka říční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 60 - 75 of 104 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.