Údolí Turského potoka

L.ME.23
Localisation: 50.207991N 14.328322E
Area: 39.959 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
Reason protection: KE
Altitude: 193 - 309 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.001 ha -- 2
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.001 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.003 ha 0.01 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.385 ha 3.47 3.93
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.161 ha 0.4 2
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0.000 ha -- 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.994 ha 4.99 2.88
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.552 ha 1.38 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.249 ha 0.62 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.876 ha 2.19 3.99
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.636 ha 1.59 2.62
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.351 ha 0.88 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.715 ha 1.79 3.7
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.003 ha 0.01 4
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.154 ha 0.38 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2017
Lišejníky Cladonia rangiformis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Galeopsis ladanum konopice širolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Scrophularia umbrosa krtičník křídlatý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Cévnaté rostliny Prunus mahaleb mahalebka obecná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2017
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2017
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Silene otites silenka ušnice -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2017
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 20 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.