Flájský potok

L.MO.02
Localisation: 50.698325N 13.571287E
Area: 46.465 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SPA
Reason protection: O , I
Altitude: 650 - 735 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 5.831 ha 12.55 2.57
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.374 ha 0.81 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.037 ha 0.08 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.120 ha 0.26 2.17
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.303 ha 0.65 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 2.024 ha 4.36 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.149 ha 0.32 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.977 ha 4.25 3
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.096 ha 0.21 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.051 ha 0.11 3
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.342 ha 0.74 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.245 ha 0.53 1.72
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.478 ha 3.18 2.33
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.272 ha 2.74 2.19
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.678 ha 1.46 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Savci Glis glis plch velký Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.