Údolní nádrž Fláje

L.MO.11
Localisation: 50.681002N 13.599022E
Area: 160.920 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: reservoir
The degree of protection: SPA
Altitude: 716 - 768 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.453 ha 0.28 4
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.074 ha 0.05 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.006 ha -- 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.527 ha 0.95 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.003 ha -- 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.147 ha 0.09 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.359 ha 0.22 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4.915 ha 3.05 1.54
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.056 ha 0.04 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.922 ha 0.57 3.08

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Coenonympha arcania okáč strdivkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Erebia ligea okáč černohnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2013
Ptáci Anas acuta ostralka štíhlá Kriticky ohrožený -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2014
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2013
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Aegolius funereus sýc rousný Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
First 1 2 3 Last Showing: 15 - 30 of 37 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.