Rybník Tuří

L.NA.08
Localisation: 50.317864N 16.054618E
Area: 54.659 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: O , B
Altitude: 276 - 281 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.946 ha 1.73 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.210 ha 0.38 3.59
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.294 ha 0.54 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.691 ha 6.75 3.61
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.911 ha 5.33 2.86
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.453 ha 0.83 2.63
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7.270 ha 13.3 1.06
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.080 ha 0.15 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.337 ha 0.62 2.63
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.036 ha 0.07 3.59
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.007 ha 0.01 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.237 ha 0.43 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 29.097 ha 53.23 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Pleurospermum austriacum mázdřinec rakouský -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Melittis melissophyllum medovník meduňkolisý Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2011
Cévnaté rostliny Cephalanthera damasonium okrotice bílá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Berula erecta potočník vzpřímený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Pluvialis apricaria kulík zlatý -- ČR, BD II -- -- 2015
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 96 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.