Metuje (N. Město, Josefov)

L.NA.10
Localisation: 50.340891N 16.019161E
Area: 716.030 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
canal, ditch
The degree of protection: SCI, NM, NR
Reason protection: O , Z , B
Altitude: 248 - 300 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 5.985 ha 0.84 2.02
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 6.142 ha 0.86 1.94
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 11.343 ha 1.58 3.48
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 19.105 ha 2.67 2.83
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 27.707 ha 3.87 1.62
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 80.295 ha 11.21 2.87
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 169.901 ha 23.73 2.53
First 1 2 Showing: 15 - 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ryby a mihule Anguilla anguilla úhoř říční -- -- Vyhynulý ve volné přírodě (EW) -- 2014
Vážky Sympetrum flaveolum vážka žlutavá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Vážky Orthetrum brunneum vážka hnědoskvrnná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Vážky Lestes dryas šídlatka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Vážky Lestes barbarus šídlatka brvnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Savci Neovison vison norek americký -- -- Nevyhodnocený (NE) BL1 2019
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2019
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2020
Ryby a mihule Phoxinus phoxinus střevle potoční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ryby a mihule Lota lota mník jednovousý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ryby a mihule Gasterosteus aculeatus koljuška tříostná -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2017
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Podiceps nigricollis potápka černokrká Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 30 - 45 of 152 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.