Rybníky u Vápenska

L.NB.09
Localisation: 50.215533N 14.936024E
Area: 34.203 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
fishpond
Reason protection: B
Altitude: 189 - 192 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.080 ha 0.23 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.493 ha 1.44 1.47
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 3.317 ha 9.7 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.915 ha 5.6 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.839 ha 2.45 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.228 ha 0.67 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.184 ha 6.39 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 6.735 ha 19.69 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5.388 ha 15.75 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2018
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014 2018
Cévnaté rostliny Salix triandra subsp. amygdalina vrba trojmužná různobarvá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Scrophularia umbrosa krtičník křídlatý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.