Královec

L.NJ.06
Localisation: 49.699747N 17.707355E
Area: 11.076 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NR
Reason protection: Z , B
Altitude: 575 - 581 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.626 ha 5.66 2.78
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.001 ha 0.01 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.001 ha 0.01 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.002 ha 0.02 2.5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.652 ha 23.94 1.68
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.097 ha 0.88 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.045 ha 0.4 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.628 ha 5.67 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.040 ha 0.36 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.736 ha 15.67 1.48
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.056 ha 0.51 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.762 ha 6.88 2.43
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.223 ha 2.01 2.45
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.373 ha 3.37 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Chaetocnema arida -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Brouci Notaris maerkeli -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Polydrusus flavipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2016
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2016
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2017
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2017

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.