Prameny Radhoštice

L.NJ.16
Localisation: 49.501052N 18.20818E
Area: 55.040 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Reason protection: B
Altitude: 500 - 957 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 9.638 ha 17.51 2.11
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.520 ha 0.95 2.06
L5.2 Horské klenové bučiny 9140 Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) 1.551 ha 2.82 1.08
L9.3 Horské papratkové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.314 ha 0.57 1
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.045 ha 0.08 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 7.959 ha 14.46 1.87
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 2.328 ha 4.23 1.82
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.079 ha 0.14 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 12.523 ha 22.75 1.71
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.111 ha 2.02 2.2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.239 ha 2.25 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.653 ha 6.64 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.001 ha -- 4
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 2.272 ha 4.13 2.17

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Bolitobius inclinans -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2017
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Savci Glis glis plch velký Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Salamandra salamandra mlok skvrnitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Scrophularia scopolii krtičník žláznatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Polystichum braunii kapradina Braunova Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Polystichum aculeatum kapradina laločnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Lunaria rediviva měsíčnice vytrvalá Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Gentiana asclepiadea hořec tolitovitý Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Aconitum variegatum oměj pestrý Ohrožený -- -- -- 2017
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.