Lubinka

L.NJ.30
Localisation: 49.592549N 18.211388E
Area: 99.717 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
Reason protection: KE, B
Altitude: 333 - 450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.184 ha 0.18 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.030 ha 2.04 1.89
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.023 ha 0.02 3.69
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 19.809 ha 19.87 3.25
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.144 ha 1.15 4
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 8.764 ha 8.79 2.33
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 6.465 ha 6.48 2.65
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0.387 ha 0.39 1
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.380 ha 0.38 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.612 ha 0.61 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18.911 ha 18.97 2.11

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Ononis arvensis jehlice rolní -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2013
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.