Nečínský potok

L.NJ.34
Localisation: 49.694149N 17.685459E
Area: 79.605 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SPA
Reason protection: KE, B
Altitude: 371 - 600 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.084 ha 0.11 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.013 ha 0.02 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.949 ha 2.45 2.86
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.793 ha 1 2.5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.832 ha 7.33 2.61
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.044 ha 0.05 2.73
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.613 ha 0.77 1.5
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.867 ha 1.09 3.96
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.300 ha 2.89 2.66
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.452 ha 0.57 3.08
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 15.778 ha 19.82 2.8
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.167 ha 1.47 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.063 ha 0.08 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Parnassius mnemosyne jasoň dymnivkový Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Veratrum album kýchavice bílá Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2016
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Aquilegia vulgaris orlíček obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2016
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.