Potok mezi Závadou a Bělou

L.OP.08
Localisation: 49.965151N 18.160962E
Area: 74.592 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
Altitude: 236 - 251 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.000 ha -- 3
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.002 ha -- 2
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.004 ha 0.01 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.009 ha 0.01 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.064 ha 0.09 4
L3.3D Polonsko-karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.362 ha 0.48 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.670 ha 0.9 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.812 ha 1.09 1.93
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.914 ha 1.23 3.46
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.126 ha 1.51 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.175 ha 1.58 3.17
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.736 ha 2.33 2.75
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.961 ha 3.97 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.012 ha 4.04 2.24
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.835 ha 5.14 2.91
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ryby a mihule Misgurnus fossilis piskoř pruhovaný Ohrožený HD II Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Berula erecta potočník vzpřímený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Bufotes viridis ropucha zelená Silně ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2016
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Verbena officinalis sporýš lékařský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Drepana curvatula srpokřídlec olšový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
First 1 2 3 4 Last Showing: 30 - 45 of 58 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.