Potok mezi Závadou a Bělou

L.OP.08
Localisation: 49.965151N 18.160962E
Area: 74.592 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
Altitude: 236 - 251 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.000 ha -- 3
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.002 ha -- 2
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.004 ha 0.01 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.009 ha 0.01 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.064 ha 0.09 4
L3.3D Polonsko-karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.362 ha 0.48 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.670 ha 0.9 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.812 ha 1.09 1.93
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.914 ha 1.23 3.46
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.126 ha 1.51 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.175 ha 1.58 3.17
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.736 ha 2.33 2.75
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.961 ha 3.97 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.012 ha 4.04 2.24
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.835 ha 5.14 2.91
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2019
Cévnaté rostliny Rudbeckia laciniata třapatka dřípatá -- -- -- BL2 2019
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Salix elaeagnos vrba šedá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2016
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Rhus hirta škumpa orobincová -- -- -- BL2 2019
Plazi Trachemys scripta želva nádherná -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2019
First 1 2 3 4 Showing: 45 - 58 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.