Hluboký rybník u Holic

L.PA.05
Localisation: 50.092693N 15.97387E
Area: 40.323 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond system
Altitude: 247 - 275 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.126 ha 0.31 2.22
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7.865 ha 19.5 2.52
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.383 ha 3.43 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.532 ha 1.32 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.475 ha 1.18 1.37
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.342 ha 0.85 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.049 ha 2.6 1.26
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.980 ha 2.43 4
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.673 ha 1.67 1.42
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.331 ha 3.3 2
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0.331 ha 0.82 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.456 ha 1.13 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2.189 ha 5.43 2.63
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.920 ha 2.28 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.102 ha 0.25 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2017
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Bolboschoenus maritimus kamyšník přímořský -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Batrachium aquatile lakušník vodní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2017
Cévnaté rostliny Carex elata ostřice vyvýšená -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2017
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2017
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.