Jílovky, Tichý, Skříň

L.PA.09
Localisation: 50.091429N 15.640481E
Area: 59.889 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
fishpond system
Reason protection: B
Altitude: 224 - 230 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> 3.487 ha 5.82 2.56
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu <i>Magnopotamion</i> nebo <i>Hydrocharition</i> 4.199 ha 7.01 1.25
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 30.517 ha 50.96 2.5
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.264 ha 5.45 1.89
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.094 ha 0.16 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.129 ha 8.56 1.51
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>) a jilmem habrolistým (<i>Ulmus minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo jasanem úzkolistým (<i>Fraxinus angustifolia</i>) podél velkých řek (<i>Ulmenion minoris</i>) 1.677 ha 2.8 2.32
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>) na písčitých pláních 2.113 ha 3.53 2.67
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.510 ha 0.85 3.69

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2015
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2018
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2016
Ptáci Philomachus pugnax jespák bojovný -- -- -- -- 2017
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2015
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 63 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.