Mazurovy chalupy

L.PA.17
Localisation: 50.161857N 15.927025E
Area: 16.976 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NR
Reason protection: B
Altitude: 266 - 271 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.022 ha 0.13 3.52
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.812 ha 10.67 3.35
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.353 ha 2.08 2.9
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 9.437 ha 55.59 1.56
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.209 ha 7.12 3.68
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.176 ha 1.04 4
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.442 ha 2.6 2.04
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.071 ha 0.42 3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.031 ha 0.18 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.106 ha 0.62 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Cassida murraea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Gentiana pneumonanthe hořec hořepník Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Vážky Ophiogomphus cecilia klínatka rohatá Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Potentilla aurea mochna zlatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Phengaris teleius modrásek očkovaný Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Inula salicina oman vrbolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 37 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.