Mělické labiště

L.PA.19
Localisation: 50.035386N 15.633509E
Area: 9.629 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
The degree of protection: NM
Reason protection: Z , KE
Altitude: 205 - 210 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.003 ha 31.18 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.926 ha 9.61 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 1.007 ha 10.46 2.3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.170 ha 1.77 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2016
Cévnaté rostliny Helianthus tuberosus topinambur hlíznatý -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2014
Měkkýši Unio pictorum velevrub malířský Kriticky ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2014
Měkkýši Anodonta cygnea škeble rybničná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Hottonia palustris žebratka bahenní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.