Mordýř

L.PA.20
Localisation: 50.08953N 15.952446E
Area: 25.058 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: SCI, NR
Reason protection: O
Altitude: 244 - 248 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.084 ha 0.34 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.133 ha 0.53 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.181 ha 0.72 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.679 ha 2.71 2.58
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.857 ha 3.42 3.11
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.261 ha 5.03 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.400 ha 5.59 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.707 ha 6.81 1.64
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.599 ha 10.37 1.31
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2.722 ha 10.86 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.936 ha 11.71 2.51
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7.477 ha 29.84 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2012
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2017
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2020
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2013
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ortopteroidní hmyz Stethophyma grossum saranče mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 51 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.