Na Hradech

L.PA.21
Localisation: 50.108464N 15.561657E
Area: 8.237 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: NR
Reason protection: Am
Altitude: 239 - 248 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.001 ha 0.01 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.322 ha 3.91 1.38
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.470 ha 17.84 1.14
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.006 ha 24.35 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.066 ha 0.8 1.93
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.439 ha 5.33 3.89
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.203 ha 2.47 2.5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.292 ha 3.55 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.187 ha 2.27 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.237 ha 2.88 2.22
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.767 ha 9.31 2.76

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2018
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Muscari comosum modřenec chocholatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Equisetum telmateia přeslička největší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2019
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.