Rybník Rozhrna

L.PA.34
Localisation: 50.08659N 15.629324E
Area: 69.976 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
Altitude: 222 - 229 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.714 ha 2.45 2.36
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.772 ha 1.1 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 31.179 ha 44.56 3.99
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.651 ha 5.22 2.42
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.878 ha 5.54 2.23
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.465 ha 0.66 1.11
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.006 ha 7.15 1.93
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.763 ha 1.09 2.12
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.378 ha 0.54 3
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2.706 ha 3.87 1.9
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.065 ha 5.81 2.13
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.186 ha 0.27 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Anser sp. -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2016
Ptáci Porzana parva chřástal malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2016
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Batrachium circinatum lakušník okrouhlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 45 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.