Rybník Rozhrna

L.PA.34
Localisation: 50.08659N 15.629324E
Area: 69.976 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
Altitude: 222 - 229 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.186 ha 0.27 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.378 ha 0.54 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.465 ha 0.66 1.11
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.763 ha 1.09 2.12
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.772 ha 1.1 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.714 ha 2.45 2.36
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2.706 ha 3.87 1.9
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.651 ha 5.22 2.42
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.878 ha 5.54 2.23
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.065 ha 5.81 2.13
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.006 ha 7.15 1.93
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 31.179 ha 44.56 3.99

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2016
Ptáci Porzana parva chřástal malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2016
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2017
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 50 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.