Šejval

L.PA.47
Localisation: 49.997718N 16.073813E
Area: 4.928 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
fishpond
The degree of protection: NM
Reason protection: O , B
Altitude: 255 - 262 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.828 ha 16.8 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.175 ha 3.56 2.16
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.323 ha 6.56 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.552 ha 11.2 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.376 ha 27.92 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Měkkýši Vertigo angustior vrkoč útlý -- HD II Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Allium angulosum česnek hranatý Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.