Tůň u Hrobic

L.PA.51
Localisation: 50.116008N 15.798969E
Area: 12.352 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
The degree of protection: NM
Reason protection: KE
Altitude: 221 - 222 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.187 ha 1.51 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.450 ha 11.74 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.685 ha 5.54 1
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 4.580 ha 37.08 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Neatus picipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2014
Brouci Allecula morio hřebenočlenec smolový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2014
Vážky Gomphus flavipes klínatka žlutonohá Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Nymphaea candida leknín bělostný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Cicuta virosa rozpuk jízlivý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2014
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.