Polabiny

L.PA.61
Localisation: 50.13116N 15.808544E
Area: 75.657 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
The degree of protection: SCI
Reason protection: Z , B
Altitude: 222 - 224 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.150 ha 0.2 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.236 ha 0.31 3
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.446 ha 0.59 1.74
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.529 ha 0.7 1.78
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.834 ha 1.1 2.08
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1.342 ha 1.77 1.9
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.931 ha 2.55 1.9
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 10.356 ha 13.69 2.09
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 10.784 ha 14.25 2.02
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 17.654 ha 23.33 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2014
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ryby a mihule Lepomis gibbosus slunečnice pestrá -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2014
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.