Králova stolice

L.PB.01
Localisation: 49.806706N 14.233657E
Area: 28.046 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
Reason protection: KE, Br, B
Altitude: 346 - 403 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex 3 rybníků a luk na potoce.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.063 ha 3.79 2.51
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.132 ha 11.17 2.4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.493 ha 8.89 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.361 ha 8.42 1.75
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.147 ha 0.52 1.11
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.750 ha 2.67 1.1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.182 ha 0.65 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.137 ha 0.49 2.03
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.442 ha 1.58 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.101 ha 0.36 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.130 ha 0.46 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.061 ha 0.22 2.5
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.004 ha 17.84 3.03

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Callimus angulatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Dianthus sylvaticus hvozdík lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Potamogeton lucens rdest světlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2013
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.