Rybník Samson

L.PE.01
Localisation: 49.332705N 15.295027E
Area: 23.439 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
fishpond
Reason protection: O , B
Altitude: 633 - 650 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.064 ha 0.27 4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 1.622 ha 6.92 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 5.850 ha 24.96 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.060 ha 0.26 1.5
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.444 ha 1.89 1.18
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.080 ha 0.34 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.759 ha 3.24 1.72
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.463 ha 6.24 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.056 ha 4.5 1.08
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.273 ha 1.16 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.467 ha 6.26 2.61
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.086 ha 0.37 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2004
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2004
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- -- BL3 2004
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ryby a mihule Chondrostoma nasus ostroretka stěhovavá -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 31 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.