Hraničář

L.PE.04
Localisation: 49.276951N 15.127098E
Area: 11.578 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
Reason protection: KE, Am
Altitude: 598 - 601 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.124 ha 1.07 2.14
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.686 ha 23.2 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.578 ha 5 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.106 ha 0.92 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.353 ha 11.69 1.84
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.012 ha 0.1 3.41
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.596 ha 5.15 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.977 ha 8.44 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.616 ha 5.32 1.7
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.031 ha 0.27 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2010
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2014

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.