Nový rybník

L.PE.07
Localisation: 49.280074N 15.31255E
Area: 36.712 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: NR
Reason protection: Am
Altitude: 621 - 671 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.194 ha 3.25 2.67
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.492 ha 1.34 1.43
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.477 ha 6.75 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.577 ha 7.02 2.51
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.559 ha 1.52 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.521 ha 1.42 1.8
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.627 ha 1.71 1.65
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.044 ha 0.12 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.010 ha 0.03 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.434 ha 3.9 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.477 ha 4.02 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.309 ha 0.84 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5.922 ha 16.13 2.01
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.157 ha 0.43 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.899 ha 2.45 2.72
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2017
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Měkkýši Anodonta cygnea škeble rybničná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.