Klokočínské louky a Skalský rybník

L.PI.04
Localisation: 49.225052N 14.185386E
Area: 82.578 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: NM
Reason protection: Am
Altitude: 372 - 383 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.459 ha 0.56 1.31
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 10.740 ha 13.01 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4.292 ha 5.2 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.749 ha 0.91 1.6
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.636 ha 1.98 1.51
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 33.088 ha 40.07 2.58
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.813 ha 0.98 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.392 ha 4.11 1.79
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.300 ha 0.36 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.718 ha 5.71 3.2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.147 ha 0.18 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Limosella aquatica blatěnka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Philomachus pugnax jespák bojovný -- BD I -- -- 2013
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2003
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Lemna trisulca okřehek trojbrázdý -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 34 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.