Smutný

L.PI.08
Localisation: 49.417565N 14.431513E
Area: 24.990 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
The degree of protection: NM
Reason protection: O , KE, Ma, B
Altitude: 422 - 438 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.268 ha 1.07 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.000 ha -- 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.758 ha 31.04 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.718 ha 2.87 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2009
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2009
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2009
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2009
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ryby a mihule Anguilla anguilla úhoř říční -- -- Vyhynulý ve volné přírodě (EW) -- 2009
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.