Vystrkov

L.PI.11
Localisation: 49.431338N 14.079964E
Area: 49.132 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
The degree of protection: SPA, NM
Reason protection: O , KE, B
Altitude: 395 - 429 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 6.279 ha 12.78 3.72
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.907 ha 1.85 2.44
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.006 ha 0.01 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.984 ha 4.04 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7.261 ha 14.78 3.92
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.179 ha 0.36 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.109 ha 2.26 3.89
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.559 ha 1.14 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 3.038 ha 6.18 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.846 ha 1.72 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.658 ha 3.38 2.14
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.437 ha 4.96 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 2.535 ha 5.16 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.