Berounka (Plzeň-Chrást)

L.PS.02
Localisation: 49.77643N 13.430869E
Area: 157.616 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NM, NR
Reason protection: KE, O
Altitude: 300 - 323 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 1.500 ha 0.95 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2.594 ha 1.65 2.15
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0.123 ha 0.08 1.88
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 8.957 ha 5.68 1.85
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 48.196 ha 30.58 2.62
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 14.204 ha 9.01 2.36
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.161 ha 0.1 2.4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.815 ha 1.15 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2.650 ha 1.68 1.11
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.564 ha 0.99 3.32
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 4.616 ha 2.93 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.769 ha 0.49 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.347 ha 0.22 2.25
M1.4 Říční rákosiny -- -- 7.853 ha 4.98 1.95
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.293 ha 0.19 1.96
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2013
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2012
Ryby a mihule Leuciscus idus jelec jesen Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2019
Ptáci Coloeus monedula kavka obecná Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Vážky Ophiogomphus cecilia klínatka rohatá Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 53 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.