Hůrky

L.PS.03
Localisation: 49.893696N 13.186259E
Area: 100.113 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NR
Reason protection: O , B , H
Altitude: 521 - 555 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.886 ha 1.88 1.42
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 24.240 ha 24.21 1.94
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 8.994 ha 8.98 2.14
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 9.589 ha 9.58 2.64
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 6.430 ha 6.42 1.35
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.236 ha 0.24 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.082 ha 0.08 2.15
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.317 ha 0.32 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.997 ha 1 2.56
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.781 ha 0.78 2.53
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.357 ha 0.36 3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.278 ha 0.28 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.708 ha 4.7 3.52
L1 Mokřadní olšiny -- -- 5.901 ha 5.89 1.72
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.317 ha 0.32 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Houby Cudoniella clavus vodnička potoční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum subnitens rašeliník lesklý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum centrale rašeliník středový -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Hamatocaulis vernicosus srpnatka fermežová -- HD II Zranitelný (VU) -- 2017
Mechorosty Campylium stellatum zelenka hvězdovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Houby Vibrissea truncorum míhavka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Cévnaté rostliny Triglochin palustre bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Hypericum humifusum třezalka rozprostřená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Emberiza calandra strnad luční Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 38 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.