Hrádeček

L.PT.03
Localisation: 49.017476N 14.144138E
Area: 33.566 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: NM
Reason protection: KE, B
Altitude: 457 - 522 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.416 ha 4.22 2.2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.034 ha 0.1 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.062 ha 0.19 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.228 ha 12.6 3.18
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.133 ha 0.4 4
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.116 ha 0.35 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.051 ha 0.15 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.623 ha 1.86 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.353 ha 1.05 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.268 ha 0.8 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 12.395 ha 36.93 2.72

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Bartramia halleriana kulistec Hallerův -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2015
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Salix pentandra vrba pětimužná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.