Losenice

L.PT.04
Localisation: 49.101566N 13.598081E
Area: 283.647 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, NP, SPA, NR
Reason protection: Z , KE, B
Altitude: 584 - 1123 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.004 ha -- 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.007 ha -- 4
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.011 ha -- 3
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.040 ha 0.01 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.051 ha 0.02 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.111 ha 0.04 3
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 0.122 ha 0.04 1
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.194 ha 0.07 1.4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.197 ha 0.07 2.37
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.391 ha 0.14 2.27
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.429 ha 0.15 2.36
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.677 ha 0.24 1.29
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.815 ha 0.29 1.21
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.872 ha 0.31 2.7
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.897 ha 0.32 1.94
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 28 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Aconitum variegatum oměj pestrý Ohrožený -- -- -- 2017
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2017
Houby Camarops plana bolinka ploská -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex umbrosa ostřice stinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2017
Měkkýši Clausilia cruciata závornatka křížatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Plazi Coronella austriaca užovka hladká Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Motýli Entephria infidaria píďalka šťavelová -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Epilobium obscurum vrbovka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 48 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.