Losenice

L.PT.04
Localisation: 49.101566N 13.598081E
Area: 283.647 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, NP, SPA, NR
Reason protection: Z , KE, B
Altitude: 584 - 1123 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 1.985 ha 0.7 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 0.122 ha 0.04 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.815 ha 0.29 1.21
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.677 ha 0.24 1.29
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.194 ha 0.07 1.4
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.897 ha 0.32 1.94
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.786 ha 2.39 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.004 ha -- 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.168 ha 0.41 2
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.040 ha 0.01 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.051 ha 0.02 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.891 ha 1.37 2.02
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 19.152 ha 6.75 2.09
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.391 ha 0.14 2.27
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.429 ha 0.15 2.36
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 28 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Rubus saxatilis ostružiník skalní -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Lithophane consocia dřevobarvec olšový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Mnohonožky Leptoiulus montivagus špičanka horská -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
First 1 2 3 4 Showing: 45 - 48 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.