Losenice

L.PT.04
Localisation: 49.101566N 13.598081E
Area: 283.647 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, NP, SPA, NR
Reason protection: Z , KE, B
Altitude: 584 - 1123 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.391 ha 0.14 2.27
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.197 ha 0.07 2.37
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 12.632 ha 4.45 2.91
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.007 ha -- 4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.194 ha 0.07 1.4
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.011 ha -- 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.111 ha 0.04 3
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 19.152 ha 6.75 2.09
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.677 ha 0.24 1.29
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.004 ha -- 2
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.040 ha 0.01 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.990 ha 0.7 2.9
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.051 ha 0.02 2
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.872 ha 0.31 2.7
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.891 ha 1.37 2.02
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 28 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2020
Měkkýši Clausilia cruciata závornatka křížatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Mnohonožky Leptoiulus montivagus špičanka horská -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
First 1 2 3 4 Showing: 45 - 50 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.