Zlatý potok

L.PT.11
Localisation: 49.01069N 14.077694E
Area: 514.667 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NR
Reason protection: Z , KE, M , B
Altitude: 431 - 950 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.115 ha 0.02 2.3
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.079 ha 0.02 2.38
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 8.506 ha 1.65 2.38
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 14.000 ha 2.72 2.44
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 10.629 ha 2.07 2.47
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.376 ha 0.27 2.49
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 13.495 ha 2.62 2.6
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 9.380 ha 1.82 2.85
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.535 ha 0.1 2.85
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.466 ha 0.28 2.91
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 6.748 ha 1.31 2.95
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 64.966 ha 12.62 2.96
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 7.818 ha 1.52 2.97
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 7.152 ha 1.39 3.02
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 3.279 ha 0.64 3.03
First 1 2 3 Last Showing: 15 - 30 of 33 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Deronectes latus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Pinguicula vulgaris tučnice obecná Silně ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Juncus alpinoarticulatus sítina alpská -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Laserpitium prutenicum hladýš pruský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Myosotis discolor pomněnka různobarvá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Orchis morio vstavač kukačka Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Cévnaté rostliny Orthilia secunda hruštice jednostranná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2015
Cévnaté rostliny Parnassia palustris tolije bahenní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Platanthera chlorantha vemeník zelenavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 123 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.