Zlatý potok

L.PT.11
Localisation: 49.01069N 14.077694E
Area: 514.667 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NR
Reason protection: Z , KE, M , B
Altitude: 431 - 950 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1.926 ha 0.37 4
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.306 ha 0.06 3.72
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 2.502 ha 0.49 3.11
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 3.279 ha 0.64 3.03
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 7.152 ha 1.39 3.02
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 7.818 ha 1.52 2.97
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 64.966 ha 12.62 2.96
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 6.748 ha 1.31 2.95
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.466 ha 0.28 2.91
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 9.380 ha 1.82 2.85
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.535 ha 0.1 2.85
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 13.495 ha 2.62 2.6
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.376 ha 0.27 2.49
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 10.629 ha 2.07 2.47
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 14.000 ha 2.72 2.44
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 33 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3 2013
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2013
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2015
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2013
First 5 6 7 8 Showing: 105 - 109 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.