Zlatý potok

L.PT.11
Localisation: 49.01069N 14.077694E
Area: 514.667 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NR
Reason protection: Z , KE, M , B
Altitude: 431 - 950 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 70.488 ha 13.7 2.19
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 64.966 ha 12.62 2.96
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 52.227 ha 10.15 2.22
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 32.604 ha 6.34 1.15
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 20.935 ha 4.07 2.3
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 14.000 ha 2.72 2.44
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 13.528 ha 2.63 1.85
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 13.495 ha 2.62 2.6
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 10.629 ha 2.07 2.47
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 9.380 ha 1.82 2.85
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 8.506 ha 1.65 2.38
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 7.818 ha 1.52 2.97
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 7.152 ha 1.39 3.02
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 7.087 ha 1.38 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 6.748 ha 1.31 2.95
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 33 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Reynoutria japonica var. japonica křídlatka japonská pravá -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2017
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Pinguicula vulgaris tučnice obecná Silně ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Aconitum plicatum oměj šalamounek Ohrožený -- -- -- 2013
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2015
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 109 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.