Zlatý potok

L.PT.11
Localisation: 49.01069N 14.077694E
Area: 514.667 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NR
Reason protection: Z , KE, M , B
Altitude: 431 - 950 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 3.279 ha 0.64 3.03
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.966 ha 0.77 1.54
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 5.423 ha 1.05 1.15
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 6.748 ha 1.31 2.95
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 7.087 ha 1.38 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 7.152 ha 1.39 3.02
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 7.818 ha 1.52 2.97
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 8.506 ha 1.65 2.38
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 9.380 ha 1.82 2.85
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 10.629 ha 2.07 2.47
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 13.495 ha 2.62 2.6
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 13.528 ha 2.63 1.85
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 14.000 ha 2.72 2.44
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 20.935 ha 4.07 2.3
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 32.604 ha 6.34 1.15
First 1 2 3 Last Showing: 15 - 30 of 33 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Aconitum plicatum oměj šalamounek Ohrožený -- -- -- 2013
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Galeobdolon argentatum pitulník postříbřený -- -- -- BL2 2013
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2013
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2014
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3 2013
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2019
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 123 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.