Zlatý potok

L.PT.11
Localisation: 49.01069N 14.077694E
Area: 514.667 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NR
Reason protection: Z , KE, M , B
Altitude: 431 - 950 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 7.087 ha 1.38 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.376 ha 0.27 2.49
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.058 ha 0.01 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 5.423 ha 1.05 1.15
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 1.839 ha 0.36 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.666 ha 0.13 1
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.041 ha 0.01 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 14.000 ha 2.72 2.44
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 3.279 ha 0.64 3.03
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 10.629 ha 2.07 2.47
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 52.227 ha 10.15 2.22
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 64.966 ha 12.62 2.96
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 20.935 ha 4.07 2.3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 2.502 ha 0.49 3.11
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 70.488 ha 13.7 2.19
First 1 2 3 Last Showing: 15 - 30 of 33 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Orchis morio vstavač kukačka Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Epilobium obscurum vrbovka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Orthilia secunda hruštice jednostranná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Crepis mollis subsp. hieracioides škarda měkká čertkusolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Carex umbrosa ostřice stinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Cévnaté rostliny Carex davalliana ostřice Davallova Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2017
Ryby a mihule Cottus gobio vranka obecná Ohrožený HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Rubus saxatilis ostružiník skalní -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
First 1 2 3 4 5 6 7 8 Last Showing: 60 - 75 of 120 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.