Střední Blanice

L.PT.17
Localisation: 48.989909N 13.912188E
Area: 128.892 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, NM, NR
Reason protection: Z , KE, B
Altitude: 527 - 775 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 11.213 ha 8.7 2.87
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.578 ha 1.22 3.24
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 3.001 ha 2.33 2.84
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3.484 ha 2.7 2.58
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.679 ha 0.53 1.45
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.719 ha 0.56 3.79
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.279 ha 0.22 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.173 ha 0.13 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.509 ha 2.72 3.07
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2.059 ha 1.6 3.66
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.051 ha 0.04 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1.128 ha 0.88 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.180 ha 0.14 1.13
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.892 ha 0.69 1.29
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.179 ha 0.14 2.3
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Prunella grandiflora černohlávek velkokvětý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ryby a mihule Cottus gobio vranka obecná Ohrožený HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Huperzia selago vranec jedlový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2021
Cévnaté rostliny Platanthera chlorantha vemeník zelenavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Carabus irregularis střevlík nepravidelný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ryby a mihule Phoxinus phoxinus střevle potoční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 61 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.