Střední Blanice

L.PT.17
Localisation: 48.989909N 13.912188E
Area: 128.892 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, NM, NR
Reason protection: Z , KE, B
Altitude: 527 - 775 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.173 ha 0.13 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.179 ha 0.14 2.3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 11.213 ha 8.7 2.87
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.578 ha 1.22 3.24
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 3.001 ha 2.33 2.84
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3.484 ha 2.7 2.58
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.206 ha 0.16 3
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 3.057 ha 2.37 1.56
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.141 ha 0.11 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1.128 ha 0.88 2
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.892 ha 0.69 1.29
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.180 ha 0.14 1.13
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.679 ha 0.53 1.45
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.719 ha 0.56 3.79
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.051 ha 0.04 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Platanthera chlorantha vemeník zelenavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Tyria jacobaeae přástevník starčkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Motýli Phengaris teleius modrásek očkovaný Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2012
Motýli Lithophane consocia dřevobarvec olšový -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Savci Sorex alpinus rejsek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
First 1 2 3 4 5 Showing: 60 - 69 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.