Střední Blanice

L.PT.17
Localisation: 48.989909N 13.912188E
Area: 128.892 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, NM, NR
Reason protection: Z , KE, B
Altitude: 527 - 775 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 17.064 ha 13.24 2.7
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.279 ha 0.22 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.509 ha 2.72 3.07
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2.059 ha 1.6 3.66
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.051 ha 0.04 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.719 ha 0.56 3.79
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.679 ha 0.53 1.45
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.180 ha 0.14 1.13
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.892 ha 0.69 1.29
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1.128 ha 0.88 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.141 ha 0.11 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 3.057 ha 2.37 1.56
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.206 ha 0.16 3
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3.484 ha 2.7 2.58
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 3.001 ha 2.33 2.84
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Savci Muscardinus avellanarius plšík lískový Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Motýli Spilosoma urticae přástevník kopřivový -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Motýli Tyria jacobaeae přástevník starčkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Savci Sorex alpinus rejsek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Lullula arborea skřivan lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ryby a mihule Phoxinus phoxinus střevle potoční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Carabus irregularis střevlík nepravidelný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Carabus arcensis střevlík polní Ohrožený -- -- -- 2012
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Platanthera chlorantha vemeník zelenavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 45 - 60 of 69 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.