Spůlka

L.PT.18
Localisation: 49.098418N 13.673835E
Area: 127.009 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Reason protection: Z , KE, B
Altitude: 545 - 740 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.427 ha 0.34 1.74
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 6.359 ha 5.01 1.3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.630 ha 0.5 2.69
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.380 ha 5.02 2.89
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.735 ha 0.58 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.385 ha 2.67 3.27
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.407 ha 1.89 2.56
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.906 ha 5.44 3.18
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.082 ha 0.06 3.76
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 29.427 ha 23.17 2.18
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.777 ha 0.61 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.348 ha 0.27 2.05

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2011
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Isolepis setacea bezosetka štětinovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Leptidea sinapis bělásek hrachorový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Furcula bicuspis hranostajník březový -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Pharmacis lupulina hrotnokřídlec zahradní -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Leucodonta bicoloria hřbetozubec dvoubarvý -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ryby a mihule Thymallus thymallus lipan podhorní -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2013
Ryby a mihule Lampetra planeri mihule potoční Kriticky ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2014
Ryby a mihule Lota lota mník jednovousý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 36 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.