Bílá voda

L.PV.01
Localisation: 49.440745N 16.856728E
Area: 75.556 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: NM
Reason protection: Am
Altitude: 561 - 654 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.010 ha 0.01 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.221 ha 0.29 3.21
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.761 ha 2.33 1
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.778 ha 2.35 1.2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.615 ha 3.46 1.64
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.253 ha 4.31 2.55
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 3.783 ha 5.01 2.28
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3.998 ha 5.29 1.95
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.101 ha 6.75 2.13
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.075 ha 8.04 1.71
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 8.104 ha 10.73 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Stellaria palustris ptačinec bahenní -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Salix rosmarinifolia vrba rozmarýnolistá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Pseudolysimachion maritimum rozrazil dlouholistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Prunus cerasifera slivoň myrobalán -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Phyteuma orbiculare zvonečník hlavatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis subsp. majalis prstnatec májový pravý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 49 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.