Hloučela

L.PV.03
Localisation: 49.493657N 16.928748E
Area: 259.489 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
Reason protection: O , B
Altitude: 201 - 604 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.158 ha 0.45 2.94
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0.124 ha 0.05 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2.534 ha 0.98 2.39
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6.729 ha 2.59 2.26
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 7.201 ha 2.78 3.61
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.067 ha 0.03 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.526 ha 0.2 2.5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 4.280 ha 1.65 2.63
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 11.809 ha 4.55 2.47
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.317 ha 0.12 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.187 ha 0.46 3.03
S2B Pohyblivé sutě kyselých hornin 8150 Středoevropské silikátové sutě 0.092 ha 0.04 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.468 ha 0.18 1.09
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 3.876 ha 1.49 2.54
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 4.976 ha 1.92 2.25
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2019
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Ptáci Anas acuta ostralka štíhlá Kriticky ohrožený -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2020
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2018
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Galeobdolon argentatum pitulník postříbřený -- -- -- BL2 2018
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Podiceps nigricollis potápka černokrká Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Gavia stellata potáplice malá -- BD I -- -- 2020
Ptáci Gavia arctica potáplice severní -- BD I -- -- 2020
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2019
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 30 - 45 of 84 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.