Pod Zápovědským kopcem

L.PV.12
Localisation: 49.500992N 17.058357E
Area: 61.144 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
fishpond
The degree of protection: NM
Reason protection: O , B
Altitude: 225 - 246 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0.123 ha 0.2 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.205 ha 0.34 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.469 ha 4.04 3.3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.803 ha 2.95 3
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.001 ha -- 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 26.915 ha 44.02 3.7
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.347 ha 2.2 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Fraxinus pennsylvanica jasan pensylvánský -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2018
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Tyto alba sova pálená Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2018
Měkkýši Unio crassus velevrub tupý Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2013
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2019

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.