Údolní louky podél potoka Nectava

L.PV.17
Localisation: 49.652953N 16.785803E
Area: 41.097 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
Reason protection: B
Altitude: 341 - 450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.315 ha 3.2 2.91
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 4.584 ha 11.15 2.7
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.512 ha 1.25 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.351 ha 0.85 2.9
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.100 ha 0.24 3.98
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.533 ha 1.3 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 12.089 ha 29.41 2.83
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.019 ha 0.05 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.725 ha 9.06 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.723 ha 1.76 2.02

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2016
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2012
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2016

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.